فرآیند اکتشاف تولید و استخراج

با توجه به شرایط کانسار مس استخراج آن اغلب به روش روباز صورت می گیرد

اکتشاف ، استخراج ، بهره برداری و فرآوری از معادن مس

اگر از گوشی استفاده میکنید لمس کنید

گرفتن شماره