روش هیدرومتالوژی

در روش روش هیدرومتالوژی از کانه اکسیدی , سولفیدی کم عیار یا کنسانتره سولفیدی تشویه شده برای استخراج مس استفاده می شود.

روش هیدرومتالوژی

اگر از گوشی استفاده میکنید لمس کنید

گرفتن شماره