فلوتاسیون

فلوتاسیون بر اساس جذب انتخابی هوا توسط سطح جامدی که در یک مایع غوطه ور شده و این سطح وسط معرف های فلوتاسیون مورد یک سری عملیات قرار گرفته

فلوتاسیون

اگر از گوشی استفاده میکنید لمس کنید

گرفتن شماره