اصول خردایش

اصول خردایش اگر سنگ ها تحت تأثیر فشار یکنواخت قرار گیرند تنش های داخلی آن ها الزاماً توزیع یکنواختی نخواهد داشت زیرا کانی های متفاوتی تشکیل شده که محتوای دانه هایی گوناگون

اصول خردایش

اگر از گوشی استفاده میکنید لمس کنید

گرفتن شماره